Oriënterend gesprek wethouder

Vrijdag 9 december was een belangrijke dag voor de onderzoekers en co-onderzoekers van Ouderenvriendelijk Buitenveldert. Die dag stond namelijk in het teken van een dialoog met de Gemeente Amsterdam over participatie in de wijk, duurzame medezeggenschap en ouderenvriendelijk beleid. Over onderzoek vóór en door ouderen. Over samen bouwen aan een Oudervriendelijk Buitenveldert.groepsfoto-wethouder

Ouderenvriendelijk Buitenveldert is een onderzoeksproject vóór en dóór ouderen, dat als doel heeft de ouderenvriendelijkheid van Amsterdam Buitenveldert onder de loep te leggen. Oudere wijkbewoners (‘co-onderzoekers’) gaan samen met onderzoekers van de VU de wijk in, en spreken met oudere Buitenveldenaren over hun ervaringen met het wonen in Buitenveldert, over hun wensen en behoeften ten aanzien van bijvoorbeeld toegang tot zorg, veiligheid en recreatie, en over wat er in de wijk verbeterd kan worden. De gemeente Amsterdam (GGD) heeft destijds het initiatief genomen om Ouderenvriendelijke Stad te worden door bij de World Health Organisation (WHO) hiertoe een aanvraag in te dienen. Amsterdam trad daarmee toe tot het netwerk van Age friendly Cities (http://www.who.int/ageing/age-friendly-world/en/). Ouderenbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van de werkwijze en dat gebeurt onder andere middels co-research. Het co-research is opgezet in twee pilotbuurten in Amsterdam, namelijk Buitenveldert en Indische buurt. Initiatiefnemer is de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Clientenbelang Amsterdam, Stadsdeel Zuid, Stadsdeel Oost, Fieldlab Oost, de GGD, het Ben Sajetcentrum en VUmc.Toch is enkel een keurmerk van leeftijdsvriendelijk niet genoeg. Duurzame ouderenvriendelijkheid kan niet zonder diepgaand te onderzoeken wat de wensen en behoeften van een brede groep oudere wijkbewoners zijn. Dat gebeurt door het onderzoekteam met daarin een belangrijke rol voor de co-onderzoekers. Door de ouderenparticipatie in alle fasen krijgt het onderzoek een ‘andere bril’ en krijgen de onderzoekende ouderen en de ouderen die onderzocht worden meer stem en ruimte. De co- onderzoekers krijgen bijvoorbeeld de gelegenheid om in het onderzoeksteam zelf initiatieven of gezamenlijke projecten met de gemeente voor te stellen. Dat kunnen voorstellen zijn waarbij ook gekeken wordt wat ouderen daar zelf in kunnen betekenen al dan niet in samenspraak en in co-creatie met partners in de wijk. Om dat idee onder de aandacht te brengen bij het Stadsdeel en de Gemeente, en om het belang van samenwerking tussen bewoners en overheid kracht bij te zetten, nodigden de Buitenveldertse co-onderzoekers de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg (portefeuilles Zorg en Welzijn, Ouderen, Sport en Recreatie, Ruimtelijke Ordering, grondzaken en Stadsdeel Zuid) en Marijn van Ballegooijen bestuurder van Stadsdeel Zuid uit om in gesprek te gaan over de gezamenlijke toekomst. Naast Van den Burg, Van Ballegooijen en enkele ambtenaren waren bij de bijeenkomst in Huis van de Wijk Buitenveldert negen co-onderzoekers en drie onderzoekers van de HvA en VUmc aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst stond het begrip ‘partnerschap’ tussen oudere wijkbewoners en de Gemeente centraal, en werd er nagedacht over de invulling van dat begrip in de praktijk. Wat zijn wederzijdse verwachtingen ten aanzien van samenwerking ten bate van een Ouderenvriendelijke Stad, hoe kan een gezamenlijk traject vorm worden gegeven en waar liggen de uitdagingen? Het gesprek verliep in ontspannen sfeer, en naast serieuze uitwisselingen klonk hier en daar een welgemeende lach. Na afloop van de bijeenkomst zegden wethouder Van der Burg en portefeuillehouder Van Ballegooijen toe partner te willen worden van de co-researchers. Dit betekent dat ze graag het rapport willen lezen dat aan het eind van het onderzoeksproject (mei 2017) door de onderzoeksteams van beide gebieden wordt opgeleverd, en bereid zijn rond juni van dat jaar weer bijeen te komen voor een (werk)sessie over de onderzoeksuitkomsten. Daarnaast gaven ze hemarijnt onderzoeksteam nog enkele adviezen mee: ”maakt het ons maar moeilijk”; betrek bij de aanbevelingen belangrijke ambtenaren in Zuid of Oost als sparringpartner; ga uit van het principe van geven en nemen bij het verdelen van verantwoordelijkheden in een partnerschap, maak het advies voor alle leeftijdsgroepen relevant, probeer ook de wensen van moeilijk bereikbare ouderen goed in kaart te brengen en denk vanuit integraal beleid. Dit laatste is ook datgene wat de co- onderzoekers inbrachten en wat belangrijk gevonden werd door beide partijen. De co- onderzoekers van Ouderenvriendelijk Buitenveldert werden na afloop van de bijeenkomst nog door Marijn van Ballegooijen uitgenodigd om aan te sluiten bij een bijeenkomst in het Amstelhuis in De Pijp om mee te denken over Ouderenbeleid in Zuid.

Ouderenvriendelijke wijken en steden ontstaan niet vanzelf, en leefbaarheid vergt de inzet en toewijding van zowel beleidsmakers als burgers. Een wijk of stad die actief tegemoet wil komen aan de wensen en behoeften van senioren kan daarom niet zonder de duurzame en gelijkwaardige inbreng van ouderen zelf. De co-onderzoekers van Ouderenvriendelijke Buitenveldert hebben in het gesprek met de wethouder een stap gezet richting meer partnerschap tussen burgers als onderzoekers en planontwikkelaars en hun professionele evenknieën, een beweging die zich in 2017 voort zal zetten. Maar vooralsnog zijn de co- onderzoekers nog wel even van de (A.J. Ernst)straat: er staan Buitenveldenaren met een verhaal klaar om geïnterviewd te worden.

sfeer-gemoedelijk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s